รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า


 • 1. สินค้ารับประกัน ครอบคลุมเฉพาะการชำรุดหรือบกพร่องที่เกิดจาก
  การผลิตเท่านั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้าเป็นระยะเวลา ดังนี้
  - โครงสร้างไม้ 5 ปี
  - ระบบกลไก (Recliner) 2 ปี
  - วัสดุหุ้ม (หนังแท้เท่านั้น) 2 ปี
  - ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 1 ปี
 • 2. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ
  การวางสิ่งของหนักกดทับ การเก็บโซฟาไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม และไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และการใช้งานผิดประเภท เช่น รอยขีดข่วน ฉีกขาด คราบสกปรก และรอยเปื้ อน สินค้าที่มีการ ดัดแปลงการประกอบติดตั้ง ความเสียหายที่เกิดจากการทำความสะอาด ผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม สินค้า ถูกปลวก มอดหรือแมลงกัดแทะ และการชำรุดเสียหายจากธรรมชาติ รวมทั้ง สินค้าที่ขายตามสภาพ สินค้าตัวโชว์ สินค้า Clearance Sale
 • 3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุ
  ชิ้นส่วนในรายการเดียวกัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ใน ระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาวัสดุที่มี คุณสมบัติและมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน
 • 4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน และทำการซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการ ซ่อมแซมสินค้า
 • 5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้า
  ทางเว็บไซต์ของบริษัท โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบชัวร์ แค็ตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัท กับสินค้าที่ได้รับจริง
 • 6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเป็นผู้วินิจฉัยความเสียหายของสินค้านั้นๆ ว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • 7. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการ รับประกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 8. ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดใด